مقالات مقالات .

مقالات

قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری

2 سوارکاردر طی یک مسابقه ممکن است به خاطر ارتکاب خطاهای مختلف، جریمه شود. بنابراین برنده مسابقه بر اساس نوع مسابقه سوارکاری که کمترین خطا و یا کمترین زمان و یا بیشترین امتیاز را کسب کرده انتخاب می شود.3 ) منظور از مسابقات پرش با اسب ایجاد علاقه برای سوارکار و تماشاچی است .

4 ) یکسان بودن شرایط مسابقه برای کلیه شرکت کنندگان ضروری است و تهیه و چاپ قوانین و اجراء دقیق آن در حین مسابقه راه رسیدن به این هدف می باشد .

5 ) در بازی های المپیک قهرمانی جهان اسب های شرکت کننده حداقل 8 سال سن دارند واسب های شرکت کننده در کلیه مسابقات بین المللی دیگر باید حداقل دارای 6 سال سن باشند.

مانژهای پرش با اسب در سوارکاری
میدان مسابقه پرش با اسب باید محصور باشد و وقتی اسب درداخل میدان است باید کلیه ورودی ها و خروجی ها بسته باشند .میادین تمرین و مانع تمرین در ورزش سوارکاری
1 ) سوارکاران فقط یکبار می توانند به داخل مانژ مسابقه جهت بازدید مسیر مسابقه بروند.( باراژ نیزشامل این مسئله می باشد. هیئت داوران به وسیله تابلو یا بلندگو اجازه ورود به میدان جهت بازدید مسیرمی دهند. سوارکاران می توانند قبل از شروع راند دوم در مسابقات دو راندی مسیر مسابقه را بازدید کنند .

2 ) برگزارکنندگان مسابقات در مانژهای سرپوشیده در شرایط خاص به دلیل محدودیت مکانی ممکن است اجازه تمرین در مانژ اصلی را بدهند .

3 ) هنگامی که ابعاد میدان تمرین ، اجازه تمرین را ندهد یک مانع را می توان در مانژ اصلی برای تمرین در نظر گرفت . 4 ) سوارکاران حق پرش از موانع مسابقه را در حین رژه قبل از مسابقه ندارند و در صورت انجام این کار جریمه نقدی و یا محروم می شوند.

5 ) ممکن است برنده مسابقه از روی یک مانع بپرد که این مانع نباید جزء موانع دور بعدی باشد .

پریدن از روی این مانع برخلاف جهت موجب محرومیت سوارکارمی شود همچنین سوارکار برای پرش از این مانع 90 ثانیه وقت دارد که این وقت از لحظه زدن زنگ داوران حساب می شود. اگر انداختن موانع همراه با امتناع باشد ، سوارکارباید برای تلاش بعدی منتظر تصحیح مانع شود. (زمان نگه داشته خواهد شد) هیئت داوران زنگ شروع مسابقه را پس از تلاش های سوارکار برای پرش از این مانع با اتمام 90 ثانیه بعداً در می آورند. پس از زده شدن زنگ، سوارکارمی تواند فقط یک برای پرش از این مانع سعی کند و در حد فاصل 45 ثانیه مسابقه اصلی را شروع کند .

اعلام زنگ در ورزش سوارکاری
1 ) هیئت داوران جهت برقراری ارتباط با شرکت کنندگان زنگ را به صدا در می آورند

موارد دیگر برای به صدا در آوردن زنگ

الف) اعلام باز بودن مانژ جهت بازدید از مسیر مسابقه

ب) اعلام اجازه شروع مسابقه به سوارکار

سوار کار پس از زدن زنگ باید خط شروع را در جهت درست ظرف مدت 45 ثانیه قطع کند. سیستم مزانگیری اتوماتیک شمارش معکوس 45 ثانیه را روی صفحه نتایج نشان می دهد. به طوری که برای سوارکاران به وضوح قابل مشاهده باشد. اگر سوارکار ظرف مدت 45 ثانیه مسابقه را شروع نکند. زمان مسابقه وی پس از 45 ثانیه شروع خواهد شد. زمین خوردن و کلیه نافرمانی ها طی فاصله زدن زنگ و شروع مسابقه خطا محسوب نمی شود و در فاصله زمانی 45 ثانیه داوران می توانند در موارد بروز برخی از مسائل زمان را نگه دارند .
ج) جهت متوقف کردن سوارکار در حین مسابقه و یا اجازه برای ادامه مسابقه .

چ) اجازه ادامه دادن مسابقه به سوارکاری که مانع آن پس از امتناع افتاده است و همچنین پس از تصحیح مانع و آماده بودن مسیر .

ح) صدا درآوردن ممتد و یا تکراری زنگ برای دستور اخراج یک سوارکار

2 ) در صورت عدم توجه سوارکار به زنگ داوران بنا به نظر داوران سوارکار اخراج می شود .

3 ) اگرسوارکار پس از وقفه زمانی قبل از زدن زنگ از مانع بپرد اخراج می شود .

الف) قبل از زدن زنگ مجدد مسئولیت ماندن در نزدیکی موانع با سوارکار است .

ب) یکی از وظیفه داوران این است که زنگ مجدد را در لحظه ای بزنند که سوارکار در موقعیت خوبی قرار دارد.

ج) سوارکار باید پس از نگاه داشتن زمان به هر دلیل تا ایجاد شرایط مناسب جهت ادامه مسیر در نزدیکی مانع مذکور باقی بماند و داوران باید زنگ را لحظه ای به صدا درآورند که سوارکار موقعیت مناسبی نسبت به مانع داشته باشد.مسیر مسابقه و اندازه گیری آن در ورزش سوارکاری
1 ) خط سیری که سوارکار از دروازه شروع تا دروازه پایان طی می کند مسیر مسابقه می گویندکه این مسیر باید با دقت تمام اندازه گیری شود.

2 هیئت داوران در مسابقات مهم به همراه طراح مسیر و یا با ناظر فنی مسابقه مسیر را اندازه گیری میکنند.

3 اگر هیئت داوران تشخیص دهند که خطائی در اندازه گیری مسیر مسابقه رخ داده است می توانند مسیر مسابقه را مجدداً اندازه گیری نموده و مجدداً زمان مجاز جدیدی را اعلام کنند و نفرات قبلی نیز با زمان جدید شروع به مسابقه می کنند.4 ) در صورت مناسب بودن شرایط زمین و آب و هوا ،هیئت داوران می توانند پیش از شروع مسابقه سرعت مسابقه را تغییر دهند .

5 ) طول مسیر مسابقه باید از 60 برابر تعداد موانع بیشتر نباشد .

6 ) فاصله خط شروع تا مانع اول و خط پایان تا مانع آخر بین 6 تا حداکثر 15 متر است و باید رنگ پرچم های خط شروع وپایان با قرمز و سفید و حروف S شروع و F پایان مشخص شده باشند .

نقشه مسیر ورزش سوارکاری
1 نقشه مسیر مسابقه نقشه کاملی است که درآن کلیه اطلاعات دقیق مسیر نشان داده شده است ، نقشه مسیر مسابقه حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در نزدیکی میدان تمرین نصب و یک نسخه نیز به هیئت داوران تسلیم می شود .

2 ) شماره موانع باید به ترتیب عبور از آنها در کنار موانع نصب شوند .

3 ) موانع متوالی با شماره های تکراری با حروف a,b,c که در کنار آن قرار دارد مانند AC,AB,AA مشخص می شوند .

4 ) موارد زیر باید در نقشه مسیر مسابقه مشخص شوند .الف) خط شروع و پایان

ب) محدوده قرارگیری موانع، شماره موانع ، نوع موانع (عمودی - اکسر - تریپل بار)

پ) نقاط چرخش اجباری

ج) خط سیر سوارکار که با خطوط شکسته می توان نشان داد ، مسیرهای اجباری با خطوط توپر مشخص می شوند .

چ) جدول داوری مورد استفاده

ح) موانع، طول مسیر، زمان مجاز و یا زمان ثابت برخی از مسابقات مخصوص

خ) نوع موانع متوالی (باز - بسه - نیمه باز )

د) تغییرات هیئت داوران در مورد مسیر

تغییرات در مسیر مسابقه سوارکاری
1 ) اگر پس از نصب نقشه مسیر، تغییری در مسیر به وجود آید،این تغییر باید با نظر هیئت داوران انجام شود و به اطلاع کلیه سوارکاران وسرپرست تیم ها برسد .

2 ) اگر به دلیل شرایط بد جوی، نور و یا غیره مسابقه متوقف شود پس از شروع مجدد مسابقه باید مسیر و موانع به همان شکل اولیه واز همان نقطه ای که متوقف شده است ، مجداً شروع شود .

3 ) بنا به تشخیص هیئت داوران ممکن است در موارد خاص مانند خرابی زمین، مانژ و یا ...محل یکی از موانع کمی تغییر کند .

در صورتی که امکان تغییر محل موانع وجود نداشته باشد ، ممکن است آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود وکلیه خطای انجام شده روی آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود ، لذا کلیه خطای انجام شده روی آن مانع برای سوارکاران قبلی نیز در نظر گرفته نخواهد شد .

4 ) در صورتی که لازمباشد زمان مجاز و محدود مسابقه پس از اعمال تغییر محل یا حذف مانع، مجدداً محاسبه می شود .آموزش اصول اسب سواری
اصول اسب سواری و سوار کاری راه و روش خیلی ساده ای دارد .

وقتی می خواهیم این ورزش را شروع کنیم، به دنبال یافتن حالتی برای نشستن روی اسب هستیم تا تعادلمان روی زین حفظ شود . برای این کار باید خطی صاف و مستقیم از گوش به سرشانه، به لگن و به پاشنه پا ایجاد شود تا بتوانیم صاف بنشینیم و هنگام نگاه به سوارکارباید بتوانیم این خط توسط بدن او را ببینیم.

اگرپایش کمی جلو بیاید سوارکار حس میکند در حال افتادن از پشت زین است واگر پا بیش از حد عقب برود حس میکند در حال افتادن از جلواست .

برای سوارکاری یک خط صاف دیگر از آرنج سوارکار تا دهان اسب باید ایجاد شود که این خط اسب را کنترل کرده و منظور سوارکار را به او می رساند . اگر اسبی که میرانید قوی یا ضعیف باشد،باید حالت خود را حفظ کنید و برای هر حرکتی که ممکن است از او سر بزند آماده باشید .

برای شروع سوارکاری ، سوارکار باید پاهایش را کمی جمع کند تا راه رفتن سبک و نرم آغاز شود. پاشنه پا راه ارتباطی بین سوارکار و اسب است که او را به جلو هدایت کرده و قدرت او را به کار می اندازد . اگر سوارکار دو پاشنه را فشار دهد اسب شروع به دویدن آرام می کند و به سوارکار کمک میکند حرکت بالا و پایین بدون فشار و زحمت ایجاد کند . اگر سوارکار جست درجا نداشته باشد ، با رسیدن به کنتر به حالت نشسته و با پشت پاشنه های خود از اسب میخواهد براساس تمرینات خود به چپ حرکت کند .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۲۷:۲۷ توسط:changiz موضوع: نظرات (0)